General Terms of Engagement

Besides standard hourly billing LEGELATA is entering into legal risk-sharing arrangements with clients. These arrangements are designed to accommodate clients who are interested in a fee structure other than standard hourly billing. In return for investing some or all of our standard fees in the client matter, or for taking on unusual fee or collection risk, we earn an agreed upon fees based on a set of specified criteria. In these arrangements we share in both legal fee and legal outcome risk. Such arrangements are maintained in strict confidence.
Special Fee Arrangements are agreements between LEGELATA and the client to provide compensation to LEGELATA based on a structure other than hourly billing. Special fee arrangements can be hybrids in which LEGELATA receives a percentage of its hourly rate, with the remainder contingent on the outcome of the matter.
Our Special Fee Arrangements include pure contingent fee and partial contingent fee litigation matters, fixed fees in litigated and non-litigated matters. 

At LEGELATA we are prepared to discuss and pursue any reasonable risk-sharing fee structure that balances the relative investment and risk taken on by the Firm with the client
General Terms of Engagement
 • Գործողության շրջանակը.
 • 1. These Standard Terms of Engagement ("Terms") apply in respect of all services provided by us for you, except to the extent that we otherwise agree with you in writing. If these Terms are inconsistent with the engagement letter or any other agreement, which we have made with you (whether generally or in respect of a specific instruction), the engagement letter or the other agreement prevails over these Terms.

 • Լիազորությունները
 • Մենք լիազորված ենք ստացված հանձնարարությունների համաձայն Ձեր անունից իրականացնելու ցանկացած գործողություն, ներառյալ անհրաժեշտության դեպքում կատարել վճարումներ, ներգրավել օրենսդրության և այլ ոլորտների մասնագետներ կամ իրավաբանական ընկերություններ:

 • Ծառայությունները
 • Մատուցվելիք ծառայությունները նախատեսվում են կողմերի միջև կնքված պայմանագրում:

 • Վճարները
 • Գանձվող վճարները սահմանվում են կողմերի միջև կնքված պայմանագրում:

  Եթե կողմերի միջև կնքված պայմանագիրը նախատեսում է ֆիքսված վճար, ապա այն գանձվում է ծառայությունների որոշակի շրջանակի համար: Պայմանավորված շրջանակից դուրս կատարված աշխատանքի համար վճարումը կատարվում է ըստ ժամավճարի: Պայմանավորված շրջանակից դուրս ծառայությունների անհրաժեշտության մասին կողմը իրազեկվում է և անհրաժեշտության դեպքում ներկայացվում է հետագա վճարների մոտավոր հաշվարկը: 

  Ծառայությունների համար ըստ ժամավճարի վճարման դեպքում, այն /ժամավճարը/ սահմանվում է կողմերի միջև կնքված պայմանագրով: Ժամավճարի չափի տարբերությունները կախված են գրասենյակի աշխատակազմի փորձից և մասնագիտացվածությունից: Ծախսված ժամանակը հաշվարկվում է 6/վեց/ րոպեանոց միավորներով, կլորացվելով մինչև մյուս 6 րոպեանոց միավորը:

 • Վճարումները և ծախսերը
 • Մատուցվող ծառայությունների ընթացքում հնարավոր են մեր կողմից Ձեր անունից երրորդ անձանց վճարումների կատարում: Այդ վճարումները ներառվում են հաշիվ-ապրանքագրում և առանձին մանրամասնվում են: Անհրաժեշտության դեպքում վճարումներ կատարելու կապակցությամբ պահանջվում է կանխավճար:

 • Հարկերը
 • Վճարներ և գանձումներ` ներառյալ ԱԱՀ / եթե պահանջվում է/:

 • Հաշիվ-ապրանքագրերը
 • Տրամադրվում են միջանկյալ հաշիվ-ապրանքագրեր, սովորաբար յուրաքանչյուր ամիս, կամ կապված կոնկրետ հարցի հետ, կամ պայմանագրով նախատեսված ժամկետում: Ներկայացվում է հաշիվ-ապրանքագիր նաև զգալի ծախսեր կրելու դեպքում:
  Հաշիվ-ապրանքնագիրը վճարվում է այն տրամադրելու օրվանից 14 օրվա ընթացքում, բացառությամբ հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերելու դեպքում: 7 օր ուշացման պայմաններում կողմն իրավասու է պահանջել վճարել ցանկացած գումար: Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է համապատասխան ժամանակահատվածում ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից սահմանած միջին տոկոսադրույքի չափով: 

 • Չվճարված հաշիվ-ապրանքագրերը
 • Հաշիվ-ապրանքնագրերի վճարումը ուշացնելու դեպքում կողմն իրավասու է.
  դադարեցնել ցանկացած աշխատանքի իրականացումը մինչև հաշիվ-ապրանքագրերի ամբողջական վճարումը,
  պահել կատարողի մոտ գտնվող, պատվիրատուին պատկանող գույքը, այդ թվում փաստաթղթերը և կրիչները մինչև հաշիվ-ապրանքագրերի ամբողջական վճարումը: